ÁSZF

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT (FACEBOOK ÉS INSTAGRAM)

 

JÁTÉK ÉS SZERVEZŐ: 

JELEN SZABÁLYZAT MANDALA GERINCJÓGA RENDSZER EGYESÜLET ÁLTAL KEZELT, KARBANTARTOTT FACEBOOK ÉS INSTAGRAM OLDALÁN FUTÓ ÜZENŐFALI NYEREMÉNYJÁTÉKOKRA VONATKOZIK, (A TOVÁBBIAKBAN: JÁTÉK), AZ ALÁBBI FELTÉTELEKKEL.

A RÉSZTVEVŐK: 

A JÁTÉKBAN RÉSZT VEHET MINDEN 18 ÉVEN FELÜLI, INTERNET-FELHASZNÁLÓ, TERMÉSZETES SZEMÉLY, AKI MAGYARORSZÁGON TARTÓZKODÁSI- VAGY LAKÓHELLYEL RENDELKEZIK (A TOVÁBBIAKBAN: JÁTÉKOS).

AMENNYIBEN A NYERTES CSELEKVŐKÉPESSÉGÉBEN KORLÁTOZOTT, ÚGY A NYEREMÉNNYEL KAPCSOLATOS ÉRDEMI ÜGYINTÉZÉSRE, VALAMINT A NYEREMÉNY ÁTVÉTELÉRE CSAK TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJÉVEL EGYÜTT JOGOSULT. AMENNYIBEN A NYERTES CSELEKVŐKÉPTELEN, ÚGY NEVÉBEN KIZÁRÓLAG TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJE JÁRHAT EL.

A JÁTÉKBAN A SZERVEZŐ DOLGOZÓI ÉS KÖZREMŰKÖDŐI, VALAMINT MINDEZEN SZEMÉLYEK PTK. 8:1. § (1) BEKEZDÉS 1. PONTJA SZERINTI KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI NEM VEHETNEK RÉSZT.

A JÁTÉKOS A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTELLEL ELISMERI, HOGY TELJES KÖRŰEN MEGISMERTE A JÁTÉKSZABÁLYZATOT, ÉS AZT FELTÉTEL NÉLKÜL ELFOGADJA. AMENNYIBEN A JÁTÉKOS JELEN RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATOT VAGY ANNAK BÁRMELY RENDELKEZÉSÉT NEM FOGADJA EL, VALAMINT AZZAL KAPCSOLATBAN KIFOGÁST EMEL, A JÁTÉKBAN NEM JOGOSULT RÉSZT VENNI, ILLETVE A JÁTÉKBÓL AUTOMATIKUSAN KIZÁRÁSRA KERÜL.

A JÁTÉK LEBONYOLÍTÁSA, ILLETVE AZ ABBAN VALÓ RÉSZVÉTEL A JELEN JÁTÉKSZABÁLYZAT SZERINT TÖRTÉNIK. AMENNYIBEN A JÁTÉKSZABÁLYZAT VALAMELY KÉRDÉST NEM SZABÁLYOZ, ÚGY A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEIT KELL ALKALMAZNI.

A JÁTÉK IDŐTARTAMA:

A JÁTÉK IDŐTARTAMA: A POSZTBAN MEGHATÁROZOTT IDŐINTERVALLUM

NYERTESEK SZÁMA: A POSZTBAN MEGHATÁROZOTT SZÁMÚ JÁTÉKOS

A NYEREMÉNY: 

A POSZTBAN MEGHATÁROZOTT IDŐTARTAMÚ ONLINE JÓGABÉRLET

A SORSOLÁS ÉS EREDMÉNYHIRDETÉS: 

A SORSOLÁST VÉLETLENSZERŰEN VÉGEZZÜK A POSZTBAN MEGHATÁROZOTT IDŐINTERVALLUMOT KÖVETŐ NAPON. A NYERTEST ÉRTESÍTJÜK A NYEREMÉNYJÁTÉKRÓL SZÓLÓ POSZTBAN, VALAMINT PRIVÁT ÜZENETBEN A FACEBOOK/INSTAGRAM OLDALÁN. AMENNYIBEN A NYERTES 14 NAPON BELÜL NEM LÉP KAPCSOLATBA A SZERVEZŐVEL, A NYEREMÉNY NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ.

A JÁTÉK MENETE: 

AHHOZ, HOGY EGY JÁTÉKOS RÉSZT VEGYEN A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN ÉS JOGOSULT LEGYEN A NYEREMÉNYRE, A JÁTÉKFELHÍVÁS SZERINT KELL ELJÁRNIA A NYEREMÉNYJÁTÉKRÓL SZÓLÓ POSZTBAN LEÍRTAK SZERINT.

A NYEREMÉNY KÉSZPÉNZRE NEM VÁLTHATÓ.

Általános Szerződési Feltételek

  1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1 JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (A TOVÁBBIAKBAN: ÁSZF VAGY SZERZŐDÉS) TARTALMAZZA MINDAZON RENDELKEZÉSEKET, AMELYEK A MANDALA GERINCJÓGA RENDSZER EGYESÜLET ÁLTAL ÜZEMELTETETT WWW.MANDLAONLINE.HU OLDAL SZOLGÁLTATÁSAI IGÉNYBEVÉTELÉRE IRÁNYULNAK. JELEN ÁSZF A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉS, MINT EGYEDI SZERZŐDÉS ELVÁLASZTHATATLAN RÉSZÉT KÉPEZI, ÉS EZÁLTAL A SZERZŐDŐ FELEKRE NÉZVE KÖTELEZŐ ERŐVEL BÍR CSAKÚGY, MINT AZ EGYES EGYEDI SZERZŐDÉSEK RENDELKEZÉSEI.

1.2 AZ EGYEDI MEGRENDELÉS LEADÁSÁVAL A MEGRENDELŐ FÉL (VENDÉG) KIJELENTI, HOGY A JELEN ÁSZF-ET MEGISMERTE ÉS ANNAK RENDELKEZÉSEIT ÖNMAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK ELFOGADJA.

  1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

2.1 A MANDALA GERINCJÓGA RENDSZER EGYESÜLET A WWW.MANDALAONLINE.HU ÉS A WWW.MANDALAJOGA.HU OLDALAKAT KEZELŐ NONPROFIT SZERVEZET.

2.2 SZOLGÁLTATÓ: MANDALA GERINCJÓGA RENDSZER EGYESÜLET  (CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-02-0014663; ADÓSZÁM: 18281239-2-41; SZÉKHELY: 1132 Budapest, Kresz Géza utca 27.)

2.3 SZOLGÁLTATÁS: A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT BÁRMELY SZOLGÁLTATÁS VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESSÉGE.

2.4 VENDÉG: BÁRMELY TERMÉSZETES SZEMÉLY VAGY SZERVEZET, AKI VAGY AMELY A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKAT IGÉNYBE VESZI. VENDÉG CSAK TIZENNYOLCADIK ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT, CSELEKVŐKÉPESSÉGÉBEN NEM KORLÁTOZOTT SZEMÉLY (ILLETVE TIZENNYOLCADIK ÉLETÉVÉT BE NEM TÖLTÖTT SZEMÉLY, AKI TIZENNYOLCADIK ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT KÍSÉRŐVEL ÉRKEZIK) VAGY GAZDASÁGI TÁRSASÁG VAGY EGYÉB, ÖNÁLLÓ JOGALANYISÁGGAL RENDELKEZŐ SZERVEZET LEHET.

2.5 KÖZVETÍTŐ SZOLGÁLTATÓ: AMENNYIBEN A 2.5 PONTTÓL ELTÉRŐEN A SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ MEGRENDELÉST A VENDÉG MEGBÍZÁSÁBÓL VALAMELY HARMADIK SZEMÉLY, MINT KÖZVETÍTŐ TESZI MEG SZOLGÁLTATÓNÁL, ÚGY AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS FELTÉTELEIT A SZOLGÁLTATÓ ÉS EZEN KÖZVETÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZÖTTI SZERZŐDÉS SZABÁLYOZZA. SZOLGÁLTATÓ NEM KÖTELES VIZSGÁLNI, ÍGY KIZÁRJA FELELŐSSÉGÉT AZT ILLETŐEN, HOGY A KÖZVETÍTŐ SZOLGÁLTATÓ RENDELKEZIK-E FELHATALMAZÁSSAL A SZOLGÁLTATÁS VENDÉG KÉPVISELETÉBEN TÖRTÉNŐ MEGRENDELÉSÉRE.

  1. A MEGRENDELÉS MENETE

3.1 A NYERTES A WWW.MANDALAONLINE.HU OLDALON VALÓ REGISZTRÁCIÓKOR A SZEMÉLYES ÜZENETBEN VAGY E-MAIL-BEN KAPOTT BELÉPŐ KÓDDAL TUDJA ÉRVÉNYESÍTENI A NYEREMÉNYT. A REGISZTRÁCIÓHOZ BANKKÁRTYA SZÜKSÉGES, AMELYRŐL A NYEREMÉNY MÉRTÉKÉTŐL FÜGGETLENÜL EGYSZERI 5 FT-OS BIZTONSÁGI DÍJ KERÜL LEVONÁSRA, AMI A BANKKÁRTYA ÉRVÉNYESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSÉT SZOLGÁLJA.

3.2 MEGRENDELÉS VÉGLEGESÍTÉSE. A MEGRENDELÉS AZZAL VÁLIK VÉGLEGESSÉ, HOGY A NYERTES ELVÉGZI A REGISZTRÁCIÓT ÉS ÉRVÉNYESÍTI A NYEREMÉNY EGYEDI KÓDJÁT. A MEGRENDELÉS LÉTREJÖTTE FELEK KÖZÖTT A JELEN ÁSZF SZERINTI EGYEDI SZERZŐDÉSNEK MINŐSÜL. AZ EGYEDI SZERZŐDÉS A SZOLGÁLTATÁS-NYÚJTÁSSAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK KÖLCSÖNÖS TELJESÍTÉSÉNEK IDEJÉRE LÉTREJÖTT HATÁROZATLAN IDEJŰ SZERZŐDÉS.

3.3 A MEGRENDELÉS AZ ELSŐ HÓNAP UTÁN AUTOMATIKUSAN MEGÚJUL AZ ADOTT BÉRLET VAGY TANFOLYAM AKTUÁLIS VÉTELÁRÁN. A MEGRENDELÉS A REGISZTRÁCIÓ FOLYAMÁN AUTOMATIKUSAN LÉTREHOZOTT PROFILBAN  BÁRMIKOR LEÁLLÍTHATÓ.

3.4 KEDVEZMÉNYEK. SZOLGÁLTATÓ IDŐRŐL IDŐRE DÖNTHET KEDVEZMÉNYEKET ÉS EGYÉB PROMÓCIÓS AJÁNLATOKAT HIRDETNI, AMELYNEK FELTÉTELEIT JOGOSULT EGYOLDALÚAN MEGÁLLAPÍTANI, ILLETVE AZT BÁRMIKOR MÓDOSÍTANI VAGY VISSZAVONNI.

4. A MEGRENDELÉS LEMONDÁSÁNAK FELTÉTELEI

4.1 AMENNYIBEN A SZOLGÁLTATÓ AJÁNLATÁBAN ELTÉRŐ FELTÉTELEKET NEM ÁLLAPÍT MEG, ÚGY AZ ALÁBBI LEMONDÁSI ÉS MÓDOSÍTÁSI FELTÉTELEK ALKALMAZANDÓK:

4.1.1 A MEGRENDELÉS AZ ELSŐ HÓNAP UTÁN AUTOMATIKUSAN MEGÚJUL AZ ADOTT BÉRLET VAGY TANFOLYAM AKTUÁLIS VÉTELÁRÁN. A MEGRENDELÉS A REGISZTRÁCIÓ FOLYAMÁN AUTOMATIKUSAN LÉTREHOZOTT PROFILBAN  BÁRMIKOR LEÁLLÍTHATÓ.

4.1.2 A MEGRENDELÉS LEMONDÁSA MEGTÖRTÉNHET AZ INFO@MANDALAJOGA.HU E-MAIL-CÍMRE ÍRT LEVÉLBEN IS, EBBEN AZ ESETBEN A MEGRENDELŐ TELJES PROFILJA TÖRLÉSRE KERÜL.

5. JOGFENNTARTÁS

VENDÉG TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A „MANDALA JÓGASTÚDIÓK” MÁRKANÉV, ILLETVE BÁRMELY, A SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB BRAND, TOVÁBBÁ AZOK KÉPI ÉS SZÖVEGES MEGJELENÍTÉSE (VÉDJEGY) A MANDALA GERINCJÓGA RENDSZER EGYESÜLET KIZÁRÓLAGOS SZELLEMI ÉS SZERZŐI JOGI TULAJDONÁT KÉPEZŐ VÉDJEGYE. A VÉDJEGY BÁRMELY MÓDON TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSÁHOZ SZOLGÁLTATÓ CÉGJEGYZÉSRE JOGOSULT KÉPVISELŐJÉNEK ELŐZETES, KIFEJEZETT ÍRÁSBELI HOZZÁJÁRULÁSA SZÜKSÉGES, AZ ABBAN FOGLALT TARTALOMMAL ÉS TERJEDELEMBEN. KIFEJEZETT FELHATALMAZÁS HIÁNYÁBAN TILOS A VÉDJEGY MÁSOLÁSA, RÖGZÍTÉSE VAGY BÁRMELY FORMÁBAN TÖRTÉNŐ JOGOSULATLAN FELHASZNÁLÁSA, ÉS A FELHASZNÁLÓ JOGI FELELŐSSÉGÉT VONJA MAGA UTÁN.

  1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1 TITOKTARTÁS ÉS FELEK JÓ HÍRNEVÉNEK TISZTELETBEN TARTÁSA

9.1.1 FELEK KÖTELESEK A MEGRENDELÉS, MINT EGYEDI SZERZŐDÉS ÉS JELEN ÁSZF FELTÉTELEIT ÉS RENDELKEZÉSEIT, TOVÁBBÁ A KÖZÖTTÜK LÉTREJÖVŐ JOGVISZONYRA ÉS ANNAK TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ VALAMENNYI INFORMÁCIÓT BIZALMASAN, ÜZLETI TITOKKÉNT KEZELNI. FELEK BIZALMAS INFORMÁCIÓK KÖZÉ SOROLJÁK KIFEJEZETTEN A MEGRENDELŐ AZONOSÍTÓKAT, A FELHASZNÁLÓI ADATOKAT, A TRANZAKCIÓS ÖSSZEGEKET, AMELYEKET A KÖZLŐ FÉL VÉDETTNEK VAGY BIZALMASNAK MINŐSÍT, VAGY AMELYEKRŐL A MÁSIK FÉL INDOKOLTAN AZT GONDOLHATJA, HOGY BIZALMASAN KEZELENDŐEK.

9.1.2 A TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG NEM TERJED KI AZ EGYÉBKÉNT IS NYILVÁNOS INFORMÁCIÓKRA. A TITOKTARTÁS A FELEKET A MEGRENDELÉSEK TELJESÍTÉSÉT (ÍGY AZ EGYEDI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉT) KÖVETŐEN IS KÖTELEZI KORLÁTLAN IDEIG.

9.1.3 FELEK EGYMÁS IRÁNTI KÖLCSÖNÖS TISZTELETTEL JÁRNAK EL ÉS AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSÜK IDŐTARTAMA ALATT TARTÓZKODNAK MINDEN OLYAN MAGATARTÁSTÓL VAGY KIJELENTÉSTŐL, AMELY A MÁSIK FÉL JÓ HÍRNEVÉT SÉRTI VAGY SÉRTHETI.

9.2 ADATKEZELÉS

9.2.1 A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEKRE TEKINTETTEL SZOLGÁLTATÓ ELSŐSORBAN AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES ADATOKAT RÖGZÍTI ÉS KEZELI VENDÉG VONATKOZÁSÁBAN, AMELY ADATOKBÓL JOGOSULT AZ ILLETÉKES SZEMÉLYEK VAGY SZERVEZETEK RÉSZÉRE MEGADNI MINDAZON ADATOKAT, AMELYEK MEGADÁSÁRA KÖTELES (ÍGY KÜLÖNÖSEN HELYI ADÓ JELLEGŰ KÖTELEZETTSÉGEI TELJESÍTÉSE, STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE). EGYEBEKBEN SZOLGÁLTATÓ BIZTOSÍTJA, HOGY VENDÉG ADATAI ILLETÉKTELEN HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRE NEM HOZZÁFÉRHETŐEK.

9.2.2 AZ ADATKEZELÉS CÉLJA TOVÁBBÁ A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK SZERZŐDÉSSZERŰ NYÚJTÁSA, A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK ÉS A VENDÉG-ELÉGEDETTSÉG ELLENŐRZÉSE.

VENDÉG SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÁSON, VALAMINT AZ INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXII. TÖRVÉNY (INFOTV.) ÉS A SZÁMVITELRŐL SZÓLÓ 2000. ÉVI C. TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEIN ALAPUL. TEKINTETTEL ARRA, HOGY AZ ADATKEZELÉS AZ ADATKEZELŐVEL ÜGYFÉLKAPCSOLATBAN ÁLLÓ FELHASZNÁLÓKRA VONATKOZIK, ÍGY INFOTV. 30. § A) PONTJA ALAPJÁN AZ ADATKEZELÉS ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE NEM SZÜKSÉGES.

9.3 A JOGVISZONY ÁTRUHÁZÁSA. VENDÉG A SZOLGÁLTATÓ ELŐZETES ÍRÁSBELI HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL NEM JOGOSULT AZ EGYEDI SZERZŐDÉST HARMADIK FÉLRE ÁTRUHÁZNI.

9.4 ALKALMAZANDÓ JOG, JOGVITÁK KEZELÉSE

9.4.1 AZ EGYEDI SZERZŐDÉS ÉS JELEN ÁSZF VONATKOZÁSÁBAN A MAGYAR JOGSZABÁLYOKAT, ÍGY AZ EGYEDI SZERZŐDÉS ÉS JELEN ÁSZF ÁLTAL NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉS TEKINTETÉBEN ELSŐSORBAN A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY ÉS A FOGYASZTÓ ÉS A VÁLLALKOZÁS KÖZÖTTI SZERZŐDÉSEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET RENDELKEZÉSEIT KELL ALKALMAZNI.

9.4.2 FELEK A JOGVISZONY TELJESÍTÉSÉBEN MEGNYILVÁNULÓ KÖLCSÖNÖS ÉRDEKÜKRE TEKINTETTEL AZ EGYEDI SZERZŐDÉS ÉS/VAGY AZ ÁSZF LÉTREJÖTTE ÉS RENDELKEZÉSEINEK ÉRTELMEZÉSE, VALAMINT A SZERZŐDÉSEKEN ALAPULÓ JOGVISZONYBÓL ÉS ANNAK TELJESÍTÉSÉBŐL EREDŐ JOGVITÁK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN KÖLCSÖNÖSEN TÁJÉKOZTATJÁK EGYMÁST A SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSE SORÁN A MÁSIK FÉL OLDALÁRÓL TAPASZTALT ESETLEGES HIBÁK VAGY HIÁNYOSSÁGOK FELŐL, LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTVA A MÁSIK FÉLNEK ENNEK ÉSZREVÉTELEZÉSÉRE VAGY KIKÜSZÖBÖLÉSÉRE (PANASZKEZELÉS). PANASZT TENNI SZOLGÁLTATÓNAK A HONLAPJÁN FELTÜNTETETT ELÉRHETŐSÉGEIN (SZÉKHELYÉN, TELEFONSZÁMÁN VAGY E-MAIL CÍMÉN) LEHETSÉGES. A MÁSIK FÉL OLYAN SÚLYOSAN SZERZŐDÉSSZEGŐ MAGATARTÁSA ESETÉN, AMELY ALAPJÁN A SÉRELMET SZENVEDŐ FÉL AZONNALI HATÁLYÚ FELMONDÁSRA JOGOSULT, NEM ELVÁRT PANASZKEZELÉSE ALKALMAZÁSA.

9.4.3 FELEK AZ EGYEDI SZERZŐDÉS ÉS/VAGY AZ ÁSZF LÉTREJÖTTE ÉS RENDELKEZÉSEINEK ÉRTELMEZÉSE, TOVÁBBÁ A JOGVISZONYBÓL VAGY ANNAK TELJESÍTÉSÉBŐL FAKADÓ ESETLEGES JOGVITÁIKAT ELSŐSORBAN EGYEZTETÉSSEL KÖTELESEK RENDEZNI AZ ELŐZŐ PONTBAN FOGLALTAKNAK MEGFELELŐEN. AMENNYIBEN A BÉKÉS VITARENDEZÉS NEM VEZET EREDMÉNYRE, ÚGY FELEKNEK LEHETŐSÉGÉBEN ÁLL A SZOLGÁLTATÓ SZÉKHELYE VAGY A VENDÉG LAKÓHELYE SZERINT ILLETÉKES BÉKÉLTETŐ TESTÜLETHEZ (ELÉRHETŐSÉGE: HTTP://WWW.BEKELTETES.HU/INDEX.PHP?ID=TESTULETEK) VAGY AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ONLINE VITARENDEZÉSI PLATFORMHOZ (ELÉRHETŐSÉGE: HTTPS://EC.EUROPA.EU/CONSUMERS/ODR/MAIN/INDEX.CFM?EVENT=MAIN.HOME2.SHOW&LNG=HU) FORDULNI.

9.5 JELEN ÁSZF HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA

9.5.1 JELEN ÁSZF VALAMENNYI RENDELKEZÉSE IRÁNYADÓ FELEK TELJES SZERZŐDÉSES JOGVISZONYÁRA, KIVÉVE, HA FELEK ETTŐL ELTÉRŐEN ÁLLAPODNAK MEG, ILLETVE, HA AZ EGYEDI SZERZŐDÉS AZ ÁSZF-HEZ KÉPEST KIFEJEZETTEN ELLENTÉTES RENDELKEZÉST TARTALMAZ.

9.5.2 JELEN ÁSZF-ET A MANDALA GERINCJÓGA RENDSZER EGYESÜLET JOGOSULT EGYOLDALÚAN MÓDOSÍTANI, KÖTELES AZONBAN BIZTOSÍTANI, HOGY A HONLAPJÁN MINDENKOR A HATÁLYOS ÉS ÉRVÉNYES ÁSZF ÉRHETŐ EL. VENDÉG TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A MEGRENDELÉS ÚTJÁN LÉTREJÖVŐ EGYEDI SZERZŐDÉSRE KÖTELEZŐ ÉRVÉNNYEL ALKALMAZANDÓK JELEN ÁSZF RENDELKEZÉSEI, A JELEN DOKUMENTUMBAN ESETLEGESEN ALKALMAZOTT HIPERHIVATKOZÁSOKRA VAGY MELLÉKLETEKRE KITERJEDŐEN.

9.6 RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG. AMENNYIBEN AZ EGYEDI SZERZŐDÉS VAGY JELEN ÁSZF BÁRMELY RENDELKEZÉSE ÉRVÉNYTELEN, HATÁLYTALAN VAGY AZZÁ VÁLIK, ILLETVE, HA BÁRMELY RENDELKEZÉS TELJESÍTÉSE LEHETETLENNÉ VÁLIK (EGYÜTTESEN: ÉRVÉNYTELEN RENDELKEZÉS), ÚGY AZ NEM EREDMÉNYEZI AZ ADOTT SZERZŐDÉS TELJES ÉRVÉNYTELENSÉGÉT VAGY HATÁLYTALANSÁGÁT. FELEK KÖTELESEK AZ ÉRVÉNYTELEN RENDELKEZÉST AZ ARRÓL VALÓ TUDOMÁSSZERZÉSÜKET KÖVETŐ TÍZ (10) NAPON BELÜL ORVOSOLNI ÉS OLYAN ÉRVÉNYES RENDELKEZÉSSEL HELYETTESÍTENI, AMELY A LEGKÖZELEBB ÁLL AZ EREDETI SZERZŐDÉSES AKARATUKHOZ ÉS A SZERZŐDÉST ENNEK MEGFELELŐEN, ÍRÁSBAN MÓDOSÍTANI.

9.7 JOGLEMONDÁS KIZÁRÁSA. AZ EGYEDI SZERZŐDÉS VAGY JELEN ÁSZF VAGY BÁRMELY VONATKOZÓ JOGSZABÁLY RENDELKEZÉSEI SZERINT A FELEKET MEGILLETŐ VALAMELY JOG VAGY JOGORVOSLAT NEM VAGY KÉSEDELMES GYAKORLÁSA NEM ÉRTELMEZHETŐ EZEN JOGRÓL VAGY JOGORVOSLATRÓL VALÓ LEMONDÁSKÉNT, ILLETVE VALAMELY JOG VAGY JOGORVOSLAT RÉSZLEGES VAGY EGYSZERI GYAKORLÁSA NEM MERÍTI KI EZEN JOG VAGY JOGORVOSLAT TOVÁBBI GYAKORLÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉT. MINDERRE TEKINTETTEL JOGLEMONDÓ NYILATKOZAT KIZÁRÓLAG KIFEJEZETTEN ERRE IRÁNYULÓ, A MÁSIK FÉLNEK CÍMZETT NYILATKOZATBAN LEHETSÉGES.

9.8 KAPCSOLATTARTÁS (ÜGYFÉLSZOLGÁLAT)

SZOLGÁLTATÓ ELÉRHETŐSÉGEI:
CÍM: 1132 Budapest, Kresz Géza utca 27.
E-MAIL: info@mandalajoga.hu

SZOLGÁLTATÓ EZEN MEGJELÖLT ELÉRHETŐSÉGEKEN TART FENN ÜGYFÉLSZOLGÁLATOT, TOVÁBBÁ EZEN ELÉRHETŐSÉGEKEN LEHET PANASZ- VAGY EGYÉB BEJELENTÉSSEL ÉLNI.

A HONLAP BÖNGÉSZÉSÉHEZ, A WEBSHOPBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁSHOZ VAGY A KAPCSOLATTARTÁSHOZ VENDÉG RÉSZÉRŐL SZÜKSÉGES TECHNIKAI ÉS EGYÉB FELTÉTELEK MEGTEREMTÉSE, FENNTARTÁSA ÉS AZ EZEKBŐL SZÁRMAZÓ MINDEN KÖLTSÉG ÉS FELELŐSSÉG VISELÉSE (ÍGY TÖBBEK KÖZÖTT: INTERNET KAPCSOLAT DÍJA, INFORMATIKAI ESZKÖZÖK ÉS SZOFTVEREK MEGVÁSÁRLÁSA, MŰKÖDTETÉSE) KIZÁRÓLAG VENDÉGET TERHELI. SZOLGÁLTATÓ ELÉRHETŐSÉGEI NEM EMELT DÍJAS SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN ÉRHETŐK EL.

JELEN ÁSZF ELFOGADÁSÁVAL VENDÉG KIJELENTI, EGYÚTTAL KIFEJEZETTEN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY ELOLVASTA ÉS MEGÉRTETTE AZ EGYEDI SZERZŐDÉS ÉS JELEN ÁSZF RENDELKEZÉSEIT ÉS AZOK KÖVETKEZMÉNYEIT, VALAMINT LÉPÉSEKET TETT AZOK KÖRÜLTEKINTŐ ÁTGONDOLÁSÁRA, TOVÁBBÁ AZ AZOKBAN FOGLALT RENDELKEZÉSEKET ÖNMAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐ EREJŰNEK ELFOGADJA.